Ochrana osobných údajov

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Našej realitnej spoločnosti ADVOCAT REAL, s.r.o. prioritne záleží na ochrane vašich osobných údajov. Prijímame príslušné opatrenia, aby vaše osobné údaje boli u nás v maximálnom bezpečí.

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok https://www.advocatreal.sk, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadenie (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

Obsah a účel dokumentu:

  • Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať
  • Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame
  • K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje
  • Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  • Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  • Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  • Zmluva o spracovaní osobných údajov

II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

ADVOCAT REAL, s.r.o., sídlo: Harčarova 1129/11, 040 18  Košice - Krásna, IČO: 46 804 790, DIČ: 2023593330 , zapísaný v OR SR, Vložka číslo: 30512/V,  zodpovedná osoba: JUDr. Marek Kažimír.(ďalej len ako "Správca")

Kontaktný e-mail: marekkmr@gmail.com, Kontaktný telefón: 0905 408 305

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, fb messenger).

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie, či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to vás vždy dopredu upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

A. BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME:

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

B. ZVLÁŠTNA KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ("CITLIVÉ" OSOBNÉ ÚDAJE), KTORÉ SPRACOVÁVAME:

Citlivé osobné údaje nespracovávame a ak by sme ich potrebovali spracovávať, budeme vás o tom vopred informovať.

ODPORÚČANIA NA NAŠE SLUŽBY:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše služby uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takým použitím, ktorý nám dovoľujete v odpovedi na samotný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vaše krstné meno a vek zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, tieto údaje aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme.

KOMENTÁRE NA NAŠOM FB PROFILE - ADVOCAT REAL

Ak komentujete na našom FB Profile súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, e-mail, vaša stránka), pričom zverejnené je meno, priezvisko a obsah vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Naša webová stránka www.advocatreal.sk je vybavená zabezpečeným protokolom

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM UZATVORENIA ZMLUVY A PLNENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ.

Aby sme mohli s vami uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby a viesť aj súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred predajom a nájmom nehnuteľnosti a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY OPRÁVNENÝCH NAŠICH ZÁUJMOV ALEBO TRETEJ OSOBY.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje počas 5 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvorení zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v maily. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, pokiaľ nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete.
Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy "zasielanie noviniek". Rovnako tak, ak nám pošlete z webu, zaradí sa váš kontakt do typu "objednané" a po zaplatení do zoznamu "zaplatené" a v takom okamihu vám systém aj automaticky pošle objednaný elektronický produkt alebo službu. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto "triedenie" údajov bolo robené vo veľkom rozsahu, veľmi "špecializovane", potom už by sme ho mohli robiť iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, tak ako je to popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

C. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Obchodní partneri sú: banky, správcovské spoločnosti, finančno-poradenské spoločnosti, Okresné úrady, katastrálne odbory, advokátske kancelárie, znalci a pod.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie niektorých osobných údajov vyžadovať).

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám - nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím osobám.

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO "BYŤ ZABUDNUTÝ")

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

D. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a dať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebudeme naďalej údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, tak má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZOROVANÝ ÚRAD

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk.

Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako jeho udelenie. Buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: marekkmr@gmail.com

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail: marekkmr@gmail.com správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete taktiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.