Kanalizácia v Krásnej

Podnet na okresnú prokuratúru:

JUDr. Marek Kažimír, bytom: Harčarova 11, 040 18 Košice – Krásna

Štefan Figura, bytom: Štrková 19, 040 18 Košice - Krásna

_______________________________________________________


Okresná prokuratúra Košice 

Mojmírova 5

040 01 Košice

Košice, 18. januára 2024

Vec

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna číslo: 47 z IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna zo dňa 19.06.2023

- žiadosť o preskúmanie zákonnosti vydaného rozhodnutia

_______________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Krásna schválilo dňa 19. júna 2023 Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna číslo: 47 zo IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna, ktoré sa konalo dňa 19.06.2023 v znení:

47. Ukončenie poskytovania služby servisu a údržby kanalizačných prípojok a príslušenstva rodinných domov súkromných vlastníkov ku 30. júnu 2023, ktorú Mestská časť Košice – Krásna zabezpečovala bezodplatne ( ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako "Uznesenie").

V odôvodnení Uznesenia poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna uviedli: Dôvodom ukončenia poskytovania služby je skončenie platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov na spolufinancovanie výstavby tlakovej kanalizácie a prípojok rodinných domov k 31. augustu 2020, novelizácia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s účinnosťou od 01. januára 2022, finančná neudržateľnosť poskytovania služby a dôvod uplatňovania rovnakého princípu zaobchádzania pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Podľa ustanovenia § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov cit.: "(1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. (3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako " Zákon") je cit.: "Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca alebo mestská časť sú oprávnení a povinní majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniaschopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestská časť19) tiež v súlade so štatútom mesta".

Podľa ustanovenia § 7 Zákona cit.: Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať majetok, b)chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, d)viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu."

Mestská časť Košice – Krásna od roku 1996 do roku 2010 bola investorom výstavby verejných rozvodov kanalizácie, vrátane kanalizačných prípojok a celého vybavenia tlakového systému, ktorý sa nachádza na pozemkoch v súkromnom vlastníctve fyzických a právnických osôb v mestskej časti Košice – Krásna. Celý kanalizačný systém, vrátane kanalizačných prípojok bol budovaný z vlastných investičných zdrojov mestskej časti a zo zdrojov Európskeho spoločenstva na uliciach: Štrková, Orná, Pasienková, Na pažiti, Edisonova, Konopná, Mozartova, Harčarova, Beniakova, Bezručova, Piesočná, Tatarkova, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Za mostom, Pri sídlisku, Nová, Goetheho, čo je približne 300 prípojok v hodnote 500.000,- EUR.

Podľa nášho názoru sa mestská časť Košice – Krásna schválením Uznesenia, od 1. júla 2023 nezákonne zbavila svojho investičného majetku v hodnote 500.000,- EUR a odmietla vykonávať údržbu, opravy a revízie svojho majetku, ktorý nikomu neodovzdala ani nepreviedla svoje vlastnícke práva ( v prílohe emailová komunikácia s prednostom miestneho úradu).

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že Mestská časť Košice – Krásna sa neoprávnene v rozpore so Zákonom zbavila svojho majetku, ktorý riadne nadobudla, je jeho vlastníkom, do 30. júna 2023 vykonávala jeho správu, opravu, zabezpečovala revízie a nepreviedla jeho vlastníctvo na iné fyzické a právnické osoby a z tohto dôvodu žiadam Okresnú prokuratúru Košice II v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e), a § 21 ods. 1 písm. a), bod 4 zákona 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov:

- o vykonanie dozoru a vykonanie kontroly zákonnosti pri schvaľovaní Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna číslo: 47 zo IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna zo dňa 19.06.2023.

Prílohy:

- Uznesenia zo dňa 19. júna 2023 – 1x

- emailová komunikácia s prednostom miestneho úradu – 1x

S pozdravom

v. r.

JUDr. Marek Kažimír Štefan Figura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva zverejnená na FB profile: Marek Kažimír

Odložte si bločky a faktúry za opravy.

Pokazila sa vám v Krásnej tlaková kanalizácia a to na uliciach: Štrková, Orná, Pasienková, Na pažiti, Edisonova, Konopná, Mozartova, Harčarova, Beniakova, Bezručova, Piesočná, Tatarkova, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Za mostom, Pri sídlisku, Nová, Goetheho?

Samospráva v Krásnej schválila na miestnom zastupiteľstve dňa 19. júna 2023 UZNESENIE č. 47, v ktorom od 1. júla 2023 odmietla opravovať a vykonávať revízie na svojom majetku, ktorý vybudovala za účelom prevádzkovania tlakovej kanalizácie v rokoch 1996-2010. Kanalizačné prípojky sa nachádzajú pri rodinných domoch a až do 1. júla 2023 sa mestská časť, ako investor o svoj majetok riadne starala, opravovala a vykonávala revízie. Kanalizačné prípojky boli vybudované z rozpočtových zdrojov samosprávy a Európskej únie. Po viacerých upozorneniach občanov a konzultácii na VVS, a.s. Košice sme spoločne so Štefanom Figurom st. požiadali Okresnú prokuratúru v Košiciach o kontrolu zákonnosti takéhoto UZNESENIA.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II., podal protest voči prijatému UZNESENIU mestskej časti Košice – Krásna a žiada ho ZRUŠIŤ z dôvodu NEZÁKONNOSTI a porušenia zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

V prípade, že ste za opravu museli zaplatiť a potrebujete bezplatnú právnu radu, zavolajte: 0905 408 305. P.S.: Nekandidujem v žiadny voľbách ani nemám v pláne sa uchádzať o žiadnu volenú funkciu. Príspevok je prejavom môjho občianskeho a právneho názoru.